Voor aanvang van onze overeenkomst dien je jezelf op de hoogte te stellen van onze algemene voorwaarden. Je dient deze vooraf te lezen, dit kan dus via deze website. Door het ondertekenen van de overeenkomst geef je aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

De algemene voorwaarden van Create Yourself zijn van toepassing op alle (vervolg)overeenkomsten, diensten, werkzaamheden, offertes en aanbiedingen tussen Create Yourself en zijn cliënten en zijn hiermee een essentieel onderdeel van een eerlijke en transparante samenwerking.

ARTIKEL 1. AARD VAN DE OVEREENKOMST

DIENSTVERLENING

a. De coach levert persoonlijke diensten aan bedrijven en particulieren. Deze diensten zijn in een voorstel vastgelegd en goedgekeurd door cliënt en opdrachtgever. Uitgangspunten hierbij zijn dat de coach handelt vanuit integriteit en dat het belang van de cliënt centraal staat.

b. Het karakter van de dienstverlening is verklarend en gericht op persoonlijke bewustwording en verandering. De cliënt past deze bewustwording en verandering naar eigen keuze al dan niet toe in zijn persoonlijke situaties en deze verandering is in een coachvraag vastgelegd en in het voorstel meegenomen.

c. Voor zowel informatie-uitwisseling als persoonlijke dienstverlening wordt verondersteld dat de cliënt lichamelijk en mentaal gezond is, eventueel met een tijdelijk probleem c.q. lichamelijke klacht danwel met een behoefte aan begeleiding in zijn persoonlijke ontwikkeling, en affiniteit heeft met de filosofie van de coach. Ook wordt er vanuit gegaan dat klanten geen lichamelijke of psychische belemmeringen hebben om deel te nemen. Bij twijfel of hij/zij aan deze voorwaarden voldoet, dient de cliënt zelf het initiatief te nemen om te overleggen met iemand die hij daartoe bevoegd acht, teneinde te bepalen of het kennisnemen, toepassen van de informatie en/of afnemen van diensten van de coach voor hem verantwoord is. Ook wordt verwacht dat de cliënt eventuele twijfels vooraf meldt aan de coach, en ook twijfels die ontstaan tijdens de contacten, direct meldt.

d. De coach behoudt zich het recht om af te zien van het aangaan van een relatie met een cliënt. Ook kan het voorkomen dat tijdens de dienstverlening het door de coach beter wordt geacht de cliënt door te verwijzen, of om andere redenen de relatie met een cliënt te beëindigen. Als uitgangspunt echter worden eventuele problemen gezien als een integraal onderdeel van het proces en worden als zodanig behandeld.

e. De coach helpt klanten naar beste weten om meer inzicht te krijgen in competenties en het persoonlijke functioneren. De coach verplicht zichzelf om zich daarvoor in te spannen binnen de kaders van de bedrijfsfilosofie. Een resultaat kan, doordat het een persoonlijk proces van de cliënt zelf is, alleen worden gegarandeerd mits dit van te voren gedefinieerd en vastgelegd is. De opdracht wordt vastgelegd in een opdrachtbevestiging. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige informatie over zichzelf en zijn lichamelijke en geestelijke toestand, het maken van voor hem verantwoordelijke keuzes en het uitvoeren daarvan.

f. Als klanten door de coach doorverwezen of geattendeerd worden op andere personen, bedrijven, artsen, informatiebronnen etc. dan gebeurt dat op basis van de kennis over die personen, bedrijven, artsen, informatiebronnen op dat moment. Alle contacten die met de betreffende personen, bedrijven of artsen worden opgenomen, eventuele leveringen of afname van diensten, of het raadplegen van de informatiebronnen, en de gevolgen daarvan, vallen buiten de verantwoordelijkheid van de coach. De coach gaat ervan uit dat de cliënt op basis van gezond verstand deze contacten screent op geschiktheid voor zichzelf, kwalificaties, betrouwbaarheid, leveringsvoorwaarden etc.

VERTROUWELIJKHEID
a. De naam, adres en andere persoonsgegevens, als ook contactgegevens van klanten, al dan niet in relatie tot een bedrijfsmatige opdrachtgever, worden door de coach gebruikt voor het registreren van betalingsverplichtingen, en voor normaal gebruik om contact mogelijk te maken. Cliëntgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Ook niet als de opdrachtgever de werkgever is.

b. Er wordt niet intensief aan dossiervorming gedaan. Eventuele persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter inzage van de coach en de betreffende cliënt, ongeacht wie de dienstverlening betaalt. Inzage kan ook tijdens een persoonlijk contact tussen de coach en de cliënt. Na de coaching worden de dossiers vernietigd.

c. De ervaringen die de coach opdoet tijdens de contacten met klanten, kunnen verwerkt worden in uitingen en contacten met anderen, op een zodanige manier dat in redelijkheid niet te achterhalen is welke cliënt met dit probleem door de coach is behandeld. klanten kunnen hiertegen binnen een maand na het aangaan van een opdracht en/of direct nadat zij van een dergelijke publicatie kennis nemen, schriftelijk bezwaar maken.

d. Tijdens de coachingstrajecten kan er onderling tussen coach en coachee beslist worden hoe het contact verloopt. Dit kan via Whatsapp, Skype, FaceTime, telefonisch of face-to-face. Het bezoekadres is Haefland 10 te Brunssum. De coachee mag alleen op afspraak naar de praktijk komen. Via WhatsApp mag de coachee 24/7 contact opnemen, de coach is echter niet verplicht om de berichten binnen 24 uur te beantwoorden.

ARTIKEL 2. AANSPRAKELIJKHEID

Het is bij jou bekend dat jij je inschrijft voor een programma met inspannende mentale en/of fysieke activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gewichtheffen, wandelen, boksen, ontspanningsoefeningen en het gebruik van diverse conditie-en trainingsapparatuur en -installaties die mogelijk niet zijn ontworpen, aangeboden, aanbevolen en/of gecontroleerd door de coach(es) waarmee je deze inhuurovereenkomst hebt afgesloten.

Je bevestigt met het aangaan van deze overeenkomst dat je in een goede mentale en lichamelijke conditie verkeert en dat je niet aan een aandoening of psychische stoornis lijdt die uw deelname aan dit programma zou beperken of dat je dit in ieder geval aangeeft.

Met het oog op je deelname aan het programma, onthef je hierbij de coach(es), van alle claims, eisen of vorderingen die voortvloeien uit jouw deelname aan het programma.

Het is voor jou duidelijk dat je eventueel letsels kunt oplopen of mentaal zware uitdagingen te voorduren krijgt naar aanleiding van jouw deelname aan het programma en ontheft hierbij de coach(es), van elke aansprakelijkheid, nu of in de toekomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot medische onkosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen of -scheuren, breuken, kuitbenenbreuken, warmtestuwing, letsels aan de knie/onderrug/voet en andere ziekten, ongemakken of letsels, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na jouw deelname aan het programma of het gebruik van de conditie- en trainingsapparatuur en -installaties, ongeacht de fout. Je hebt er zelf voor gekozen om een trainingsprogramma te starten. De intensiteit van de training wordt aangepast in de loop van de evaluatie. Je kunt de training op elk ogenblik stoppen bij tekenen van vermoeidheid, veranderingen in jouw hartslag en/of bloeddruk. Het is mogelijk dat er bepaalde veranderingen optreden tijdens de training. Deze omvatten abnormale bloeddruk, flauwvallen, onregelmatig, snel of langzaam hartritme en, in uitzonderlijke gevallen, hartaanval, beroerte of overlijden.

Je begrijpt dat elke inspanning zal worden geleverd om deze risico’s te minimaliseren door het evalueren van de voorafgaande informatie met betrekking tot je gezondheid en fitheid en door het observeren van de door jou verstrekte informatie over de trainingen. Ditzelfde geldt ook voor jouw mentale gezondheid en het verwerken van eventuele trauma’s / pijnen uit het verleden. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om aan te geven in welke staat jij je bevindt en of jij professionele hulp nodig hebt en dus doorverwezen dient te worden. De coaches onthouden zich ten allen tijden van het stellen van diagnoses. De coaches zijn hiervoor NIET opgeleid, hiervoor dien je doorverwezen te worden naar een psycholoog en/of psychiater.

Je begrijpt dat de informatie die jij hebt over jouw gezondheidsstatus (zowel lichamelijk als mentaal) of eerdere ervaringen met ongewone gewaarwordingen bij fysieke inspanningen, of trauma’s de veiligheid en waarde van jouw trainingen kan beïnvloeden.

ARTIKEL 3. LIDMAATSCHAP EN BETALINGEN

Je bent er mee bekend en stemt ermee in dat deze overeenkomst niet overdraagbaar of toewijsbaar is.

Je erkent dat er voorafgaande betaling is vereist voor deelname aan de programma´s en trainingen. Betalingen dienen te geschieden via automatische incasso, overboeking vooruit of elektronisch via het systeem van iDEAL of PayPall. Op de overmaking zijn tevens de algemene voorwaarden van iDEAL of PayPall van toepassing. Betalingen welke zijn gedaan worden niet gerestitueerd.

Tarieven worden jaarlijks aangepast op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor diensten m.b.t. recreatie en sport (09410) en muziek en sportlessen (09413). Indien prijsaanpassingen voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW zullen deze direct worden doorgevoerd.

Je begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, geldt voor het afgesproken abonnement en elke andere aankoop van diensten in de toekomst.

Je erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft. Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen of programma´s die niet werden voltooid.

Je begrijpt dat coach(es) het recht en de bevoegdheid heeft om het programma op elk ogenblik te beëindigen zonder enige terugbetaling als je het programma niet volgt of jij je niet op een gepaste manier gedraagt.

De geldigheidsduur van de pakketten is gelijk aan het aantal maanden van de overeenkomst dat je hebt afgesloten, met een minimum van drie maanden. De overeenkomsten gelden uitsluitend voor personen die minimaal 18 jaar oud zijn en maximaal 120 jaar oud. Mocht je jonger zijn dan 18, dan is een overeenkomst geldig met toestemming van je ouders/verzorgers. Je garandeert dat je een correcte geboortedatum opgeeft. De coach heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de klant jonger blijkt dan 18 jaar en geen toestemming heeft gevraagd aan zijn/haar ouders/verzorgers.

Je erkent dat de afspraken, trainingen en adviezen die jij krijgt van de coach binnen het overeengekomen pakket zorgvuldig dienen te worden nagekomen.

Je begrijpt dat je geen terugbetaling ontvangt voor niet behaalde doelstellingen. Het is jouw verantwoordelijkheid om de afspraken op te volgen zoals ze zijn gepland. De afspraken die zijn gemaakt met de coach, betreffende jouw eigen doelen. Mochten jouw doelen niet behaald worden dan blijf jij verantwoordelijk voor de eigen behaalde resultaten._

ARTIKEL 4. BEËINDIGING OVEREENKOMST

Jouw overeenkomst eindigt automatisch na verloop van het abonnementsduur van de vooraf vastgestelde periode van drie, zes of 12 maanden. Je kunt het abonnement niet tussentijds opzeggen. Tegen het benaderen van het einde van het abonnement zal de coach met jou in bespreking gaan over een eventuele verlengingen van het abonnement.

ARTIKEL 5. ANNULERING SUCCESREIZEN

 1.  
 1. Bij annulering tot de 52e kalenderdag voor de vertrekdag: terugbetaling van 30% van de volledige reissom.
 2. Bij annulering vanaf de 52e tot de 30e kalenderdag voor de vertrekdag: terugbetaling van 15% van de volledige reissom.
 3. Bij annulering vanaf de 30e tot de 21e kalenderdag voor de vertrekdag: terugbetaling van 10% van de volledige reissom.
 4. Bij annulering vanaf de 21e kalenderdag voor de vertrekdag: geen terugbetaling van de reissom. Indien de deelnemer verhinderd is om deel te nemen aan de reis, kan zij de overeenkomst schriftelijk annuleren. Restitutie van de reissom zal als volgt geschieden: Dit is helaas ook zo in het geval van ziekte. Daarom wordt geadviseerd om een reis-en annuleringsverzekering af te sluiten.
 5. Annuleringen kunnen alleen schriftelijk in behandeling genomen worden op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
 6. De door de deelnemer verschuldigde annuleringskosten zullen de hoogte van de overeengekomen reissom niet overschrijden.
 7. Indien de deelnemer annuleert en zelf een vervangende deelnemer aandraagt (minimaal 7 dagen voor vertrek), zullen zij beide verantwoordelijk zijn voor het voldoen van de volledige reissom.


Privacybeleid

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens­bescherming (AVG) in werking getreden. Deze nieuwe Europese privacywetgeving heeft grote gevolgen voor iedereen die persoonsgegevens verwerkt.

Create Yourself verzamelt niet alleen jouw persoonsgegevens zoals naam, adres- en contactgegevens, maar ook gegevens met betrekking tot jouw lichamelijke en geestelijke gezondheid, levens- en voedingspatronen, gegevens over de uitgevoerde diensten, adviezen, resultaten enzovoorts.

In naleving van de AVG informeren wij jou via het onderstaande privacybeleid over de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en bewaren,  met welk doel, hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten jij hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

VERANTWOORDELIJKHEIDSVERKLARING

Dit privacy beleid is van toepassing op de website en de dienstverlening van Create Yourself. De heer R. Pieper, oprichter en eigenaar van Create Yourself, gevestigd: Haefland 10, 6441PA, Brunssum, Nederland, is als functionaris voor de gegevensbescherming verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy beleid.

Create Yourself streeft er naar om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de privacygevoelige gegevens en vertrouwelijke data welke jij bij Create Yourself  aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens neemt Create Yourself  de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.

Heb jij vragen met betrekking tot dit privacy beleid dan kun je op de volgende wijze contact opnemen;

Bezoek- en postadres
Haefland 10
6441PA
Brunssum

Telefoonnummer
045 785 4245

E-mailadres
klantenservice@create-yourself.nl

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Voor het aangaan van een overeenkomst met betrekking tot een van de geboden diensten van Create Yourself is het noodzakelijk van iedere cliënt een cliëntendossier samen te stellen. Het dossier bevat o.a. aantekeningen over de lichamelijke en geestelijke gezondheid, levens- en voedingspatronen, gegevens over de uitgevoerde diensten, adviezen, resultaten en verslagen. Ook worden gegevens opgenomen die elders, bijvoorbeeld bij jouw huisarts, met jouw toestemming zijn opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit jouw cliëntendossier worden verstrekt aan andere zorgverleners. Dit gebeurt alleen op jouw uitdrukkelijke verzoek.

Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. De financiële administratie is in eigen beheer. Ook worden gegevens uit het cliëntendossier aan anderen verstrekt wanneer dit wettelijk is voorgeschreven.

Door het gebruik van deze website en de daarop beschikbare diensten (zoals het contact-, inschrijf- en/of anamneseformulier) verzend jou bepaalde persoonsgegevens naar het e-mail adres van Create Yourself (klantenservice@create-yourself.nl). Create Yourself bewaard en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Create Yourself worden verstrekt om te verwerken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder jouw toestemming.

De volgende persoonsgegevens worden door Create Yourself  verwerkt:

 • NAW gegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummers (privé en/of mobiel);
 • E-mail adres;
 • Gegevens omtrent jouw lichamelijke gesteldheid;
 • Gegevens omtrent jouw geestelijke gesteldheid;
 • Gegevens omtrent jouw privé omstandigheden;
 • Gegevens omtrent jouw leefgewoontes;
 • Wensen, motivatie, doelstellingen;
 • Gegevens over jouw activiteiten op deze website zoals locatie, IP-adres en browsertype;
 • Gegevens voor afspraakplanning;
 • Gegevens voor betaling.

GRONDSLAG VOOR GEGEVENSVERWERKING

Create Yourself mag alleen rechtmatig persoonsgegevens van jou verwerken als Create Yourself dit doet op basis van een juridische grondslag. Create Yourself  verwerkt jouw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen jou en Create Yourself , zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kan Create Yourself  jouw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van cliënten over actualiteiten of wijzigingen in de dienstverlening van Create Yourself. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

DOELEINDEN GEGEVENSVERWERKING

De persoonsgegevens die door Create Yourself worden verzameld in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst, worden gebruikt of verdienen inzage voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van bestellingen via de webwinkel;
 • Het verwerken van (periodieke) betalingen;
 • Het berekenen van belastingen;
 • Het aanmaken van jouw basis cliëntendossier;
 • Het bijhouden van jouw cliëntendossier;
 • Het bijhouden van door jou aangegeven voorkeuren;
 • Het bijhouden van wijzigingen in jouw algemene gezondheid;
 • Het bijhouden van voortgang binnen alle aspecten van de doelstellingen;
 • Het inplannen van afspraken;
 • Het uitvoeren van diagnosestelling en behandelingen;
 • Het interne kwaliteitsproces ter verbetering van de dienstverlening van Create Yourself;
 • Het uitvoeren van overige, door jou gevraagde, diensten.

Als je als bezoeker een reacties achterlaat op de website, verzamelen wij de data getoond in het reactieformulier, alsmede het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen en misbruik te voorkomen.

Er worden geen geautomatiseerde besluiten genomen of profilering gedaan met de door u aangeleverde gebruikersgegevens.

VERSTREKKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Create Yourself verstrekt jouw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien je daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder jouw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft. Het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan derden wordt niet gedaan indien u uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen het delen van jouw privacygevoelige gegevens of vertrouwelijke data.

Het op veilige wijze verstrekken van jouw persoonsgegevens aan derden kan noodzakelijk zijn voor:

 • collegiale doorverwijzingen (bijv. fysiotherapie of collega Personal Trainer);
 • aanvullend medisch onderzoek of verzoek voor doorverwijzing via jouw huisarts;
 • periodiek verrichten van een patiënten tevredenheidsonderzoek;
 • betalingen, innen van terugkerende abonnementsgelden;
 • veiligstellen cliëntgegevens ten behoeve van de back-up service.

VEILIG VERSTUREN VIA E-MAIL

Voor een veilige uitwisseling van alle privacygevoelige gegevens of vertrouwelijke data gebruikt Create Yourself Roundcube (roundcube.net). Roundcube is een (versleutelde) berichtendienst. Als een verbinding versleuteld is, kan een bericht niet worden onderschept of aangepast tijdens het transport. Roundcube is een berichtenservice waarbij de ontvangende partij de gegevens alleen via online authenticatie kan benaderen.

BEWAARTERMIJNEN

Create Yourself bewaard jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting en indien noodzakelijk, met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Het initiatief tot langer bewaren mag ook vanuit jouw verzoek komen.

De debiteurenadministratie ten behoeve van Create Yourself wordt gedurende 7 jaren bewaard in verband met wettelijke fiscale bewaartermijnen.

BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen heeft Create Yourself passende beveiligingsmaatregelen getroffen.

 • Alle voor zakelijke doeleinden gebruikte werkplekken zijn voorzien van up-to-date antivirus software;
 • Alle voor zakelijke doeleinden gebruikte werkplekken en software met privacygevoelige gegevens of vertrouwelijke data zijn beveiligd met persoonsgebonden gebruikersnamen en (sterke) wachtwoorden;
 • Alleen rechtstreeks bij onze overeenkomst betrokken personen hebben toegang tot jouw privacygevoelige gegevens of vertrouwelijke data. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken;
 • De dataopslag van Create Yourself waarop persoonsgegevens worden bewaard is voorzien van een professionele en moderne firewall en staat niet in rechtstreekse verbinding met het internet;
 • De data wordt door middel van een externe, offline Back-up oplossing veiliggesteld.

VERWIJZINGEN NAAR WEBSITES VAN DERDEN (VIA HYPERLINKS)

Om jou van dienst te zijn heeft Create Yourself op deze website verwijzingen opgenomen naar websites van derden of locaties van derden. Create Yourself maakt jou er graag op attent dat, wanneer je deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy- en cookiesverklaringen van deze derden van toepassing zijn. Create Yourself raadt jou aan om de privacy- en cookieverklaringen van deze websites te lezen voordat je daar verder gebruik van maakt.

HET GEBRUIK VAN COOKIES

De website van Create Yourself gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

JOUW RECHTEN

Wanneer jij persoonsgegevens aan Create Yourself heeft verstrekt, heb je verschillende rechten die je kunt uitoefenen. Zo heb je recht op inzage, rectificatie, aanvulling, afscherming en het verwijderen/vernietigen van (delen van) jouw gegevens. Ook kun je Create Yourself verzoeken om jouw gegevens aan jou of een andere partij over te dragen, een kopie te ontvangen van jouw gegevens of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat jou daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van jouw gegevens.

Je hebt het recht op verwijdering en vernietiging van jouw privacygevoelige persoonsgegevens of vertrouwelijke data. Dit verzoek dient Create Yourself binnen drie maanden uit te voeren, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan de betrokken patiënt(e), of omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

Je kunt jouw beslissing met betrekking tot jouw gegevensverwerking altijd wijzigen en/of intrekken. Verwijdering en vernietiging van jouw gegevens is echter een permanente beslissing welke niet ongedaan kan worden gemaakt.

Je kunt jouw verzoek tot inzage, rectificatie, aanvulling, afscherming of het verwijderen/vernietigen van (delen van) jouw gegevens bij Create Yourself kenbaar maken door hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen, dit kan via e-mail (klantenservice@create-yourself.nl) of via het postadres: Haefland 10, 6441PA, Brunssum. Create Yourself streeft er naar om zo spoedig mogelijk maar ten minste binnen 4 weken op jouw verzoek te reageren.

Heb je een account op deze website of heb je een reactie achter gelaten, dan kunt je verzoeken om een exportbestand van jouw persoonlijke data die wij van jou hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kunt ook verzoeken dat we persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Hierbij sluiten wij de data uit dat welke wij verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

KLACHT INDIENEN BIJ DE AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop Create Yourself met jouw gegevens omgaan, dan kun je een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt je hier: autoriteitpersoonsgegevens.nl.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACY BELEID

Create Yourself behoud zich het recht voor om het privacy beleid waar nodig aan te passen. Create Yourself raadt je daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft. Bij belangwekkende wijzigingen stellen wij je persoonlijk op de hoogte van de wijziging(en).

VERDERE VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Heb je nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy verklaring? Dan kunt je hiervoor contact met Create Yourself opnemen via het postadres: Haefland 10, 6441PA, Brunssum, via e-mail: klantenservice@create-yourself.nl of via het contactformulier op onze website: www.create-yourself.nl.